Architekci w Warszawie a profil działalności

2018-11-26

Architekci Warszawa wyróżniają się na tle konkurencji pod względem prowadzenia biura.


Ze względu na profil działalności firmy architektów w Warszawie, do którego również zalicza się usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, należy ona do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Tego rodzaju działalność w sferze usług może być najskuteczniej prowadzona w postaci małej jednostki. W obszarze swojego działania nie posiada ona dużej konkurencji, gdyż jest przedstawicielem specyficznej branży usługowej, wymagającej ogromnej wiedzy i doświadczenia.


Biuro architekci Warszawa https://fourdesign.pl/ jest cenione przez swoich klientów ze względu na wysoką jakość oferowanych usług, sumienność oraz dbałość o interesy klienta. Zakres oferowanych usług jest szeroki, co umożliwia dokonywanie rozliczeń podatkowych prawie wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. Firma dąży do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Architekci Warszawa dokładają pełnych starań do nawet najmniejszych szczegółów.


Biuro współpracuje ze swoimi klientami na podstawie zawartych umów, określających zarówno obowiązki zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy.


Architekci Warszawa muszą zajmować się również sprawami rozliczeniowymi, a dokładniej mówiąc: prowadzenie ewidencji podatkowych zleceniodawcy, obliczania należnych zaliczek na podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz do składania deklaracji ZUS, przechowywania dowodów stanowiących podstawę księgowania otrzymanych od zleceniodawcy, przez okres roku obrachunkowego. Zleceniodawca ma obowiązek: przekazywania wszystkich dokumentów dotyczących prawidłowego ustalania zobowiązania podatkowego, w czasie umożliwiającym terminowe rozliczenie z urzędem skarbowym. Za czynności wykonywane przez zleceniobiorcę, zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone w umowie. W terminie siedmiu dni od zawarcia umowy składane jest do właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o zawarciu umowy pomiędzy Biurem Rachunkowym, a określoną w umowie jednostką prowadzącą działalność gospodarczą. 


Zakres prowadzonej działalności omawianej firmy obejmuje prowadzenie: ksiąg rachunkowych podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji podatku od towarów i usług oraz spraw pracowniczych. Oprócz ewidencji podatkowych firma świadczy także usługi dotyczące prowadzenia list pacjentów oraz sporządzania sprawozdań w samodzielnych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej.


Klienci Architekci Warszawa to w głównej mierze jednostki prowadzące drobną działalność usługową lub handlową. Wiele z nich jest firmami podmiotowo zwolnionymi z podatku od towarów i usług.