Czym charakteryzuje się kredyt pod hipoteke?

2018-11-28

Kredyt pod hipoteke! Co na ten temat uważają eksperci?


Kredyt pod hipoteke, czyli wprowadzenie do tematyki pożyczkowej

Kredytobiorca mówiąc o kredyt pod hipotekę powinien brać wszelkie czynniki panujące na rynku mieszkaniowych ale także przez banki. Dla wielu osób zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego wiąże się z długoletnią spłatą zadłużenia ale zarówno spełniają oraz urzeczywistniają swoje marzenia, plany dotyczące posiadania własnego mieszkania bądź też domu.


W odniesieniu kredyt pod hipotekę działalność banków w procesie finansowania rynku nieruchomości, mieszkaniowego jest szczególnym rodzajem aktywności gospodarczej, obciążonym zarówno ryzykiem z uwagi na: dużą zależność od sytuacji makroekonomicznej kraju i cykliczności gospodarki; ryzyko spadku cen rynkowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu; długoterminowy charakter finansowania; możliwość utraty zdolności kredytowej kredytobiorcy w okresie trwania umowy kredytowej; ryzyko stopy procentowej; niska płynność aktywów czy ryzyko kursowe.


Kredyt pod hipoteke http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum w aspekcie placówek bankowych

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, banki powinny zaś tworzyć najbardziej odpowiednie zasady polityki kredytowania nieruchomości: identyfikować obszary geograficzne, na których bank będzie udzielał kredytów; identyfikować odpowiednie warunki dla poszczególnych typów kredytów na nieruchomości; zapewniać rozdzielenie funkcji związanych z pozyskiwaniem kredytobiorców i sprzedażą oferowanych produktów od funkcji związanych z obszarem bezpośredniej analizy wniosków kredytowych oraz oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji kredytowej.


Poza tym ustanawiać procedury udzielania i zatwierdzania kredytów, zarówno ogólne, jak i w rozbiciu na rozmiar i typ kredytu; ustanawiać ostrożne standardy udzielania kredytu, które są jasne i precyzyjne; ustalać politykę dywersyfikacji portfela kredytowego i ustanawiać limity dla kredytów na nieruchomości w podziale na typy i rynki geograficzne (na przykład limity na kredyty podwyższonego ryzyka); ustanawiać procedury administrowania kredytami, łącznie z ich dokumentowaniem, wypłatą, przeglądem kredytu, badaniem zabezpieczenia i windykacją zadłużenia; ustanawiać skuteczne mechanizmy kontroli; ustanawiać procedury analizy i zatwierdzania wyjątkowych ze względu na swój charakter kredytów, łącznie z kredytami, dla których wartość wskaźnika kredytu do wartości nieruchomości przekracza ustalone limity; ustanawiać regulaminy i procedury wyceny nieruchomości; zapewnić, aby pracownicy banku monitorowali portfel kredytowy i dostarczali punktualnych i adekwatnych sprawozdań zarządowi.


Kredyt pod hipoteke, czyli współczesna polityka kredytowa

Polityka kredytowa banków posiada prawidłowy wpływ na decyzje inwestycyjne 

w segmencie nieruchomości mieszkaniowych. Tym samym zwiększa dostęp klientów indywidualnych do kredytów mieszkaniowych. Podobnie jest też w przypadku deweloperów posiadają większy oraz łatwiejszy dostęp do kapitałów. To pozytywnie wpływa na cały rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych, gdyż przybywa nowych mieszkań i popyt zostaje w znacznej mierze zaspokojony.


Każdy klienci, który planuje zaciągnąć kredyt mieszkaniowy poddawany jest ustalonej w banku procedurze kredytowania. Od momentu wejścia klienta do placówki, a nawet na stronę internetową wówczas rozpoczyna się proces budowania z nim relacji. Procedura kredytowania obejmuje następujące etapy: przyjęcie wniosku kredytowego od ewentualnego kredytobiorcy wraz z wymaganymi dokumentami (tzw. wniosek kompletny); wstępna ocena wniosku (kompletność danych i wiarygodność dokumentów, wstępna ocena ekonomiczno – finansowa, ocena możliwości i preferencji banku); analiza i określenie zdolności kredytowej; podjęcie decyzji; negocjowanie warunków kredytowania, zawarcie umowy kredytowej oraz monitoring kredytobiorcy.


Kredyt pod hipoteke, czyli mapa podsumowująca

Klientowi, któremu nie przyznano kredytu mieszkaniowego, może w przyszłości stać się dla banku klientem depozytowym. Bankowcy starają się tak przeprowadzić rozmowę, aby klient czuł, że bank nadal jest otwarty na budowanie z nim relacji, tylko w innym wymiarze, np. poprzez prowadzenie przez bank rachunku oszczędnościowego klienta. Instrumentalna cechą dla bankowości jest podejmowanie ryzyka kredytowego. Banki w ten sposób osiągają, a zarazem pomnażają swoje zyski poprzez podejmowaniu ryzyka oraz zarządzaniu nim. Wysoka konkurencja na rynku usług kredytowych, jak także niekorzystne zjawiska zachodzące w gospodarce spowodowały, iż przed bankami stanęło wyzwanie dot. kredytowania zwiększającego się segmentu podmiotów oraz przedsięwzięć rosnącego ryzyka.