Gaszenie serwerowni a podatek CIT i PSD

2019-01-10

Gaszenie serwerowni w aspekcie podatku CIT a PSD


Przepisy, które dotyczą podatku CIT określone są w ustawie z 15. lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli Dz. U. z 2014 roku poz. 851, ze zmianami. Ta ustawa reguluje bowiem zasady obliczania podatku z wszystkich osiąganych przychodów przez dane jednostki organizacyjne, które są powołane do wskazanych celów, jakie przepis prawny uznaje za pewien samodzielny podmiot, czyli firmy, spółki ukierunkowanej na gaszenie serwerowni http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html. Zazwyczaj to osoba prawna, jednak ustawa nie tyczy się rozliczania przychodów tylko od osób prawnych. Ustawa reguluje także opodatkowanie spółek kapitałowych dla organizacji, także jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, czy również spółek komandytowo-akcyjnych. Podatek CIT zawsze wynosi 19% przychodów, które są pomniejszone o przysługujące koszty od uzyskania przychodu i należne ulgi, które są przekazane właściwym podmiotom darowizn i koszty, które ponosi się na działalność badawczo-rozwojową.


W aspekcie osób wykonujących gaszenie serwerowni nie należy zapominać, że do płacenia podatku CIT są zobowiązane: osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne, które są powołane do określonych celów, jakie prawo uznaje za podmiot samodzielny. To przykładowo przedsiębiorstwa, także spółdzielnie i fundacje, również stowarzyszenia i banki, jak i spółki kapitałowe, czyli spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie sp. z o. o. jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, które nie mają osobowości prawnej, lecz podatnikami są spółki kapitałowe w danej organizacji i spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę albo zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli chodzi o gaszenie serwerowni.


Podatkowe grupy kapitałowe, czyli grupy, które składają się z minimum dwóch spółek, które mają osobowość prawną, funkcjonują w związkach kapitałowych, kiedy gdy jedna spółka jest dominująca finansowo, a inna dominującej podporządkowana oraz spełniają określone, wskazane ustawowo wymogi.


Decydując się na gaszenie serwerowni nie zapominajmy, że spółki które nie mają osobowości prawnej, mają siedzibę albo zarząd w innym państwie, jeśli zgodnie z przepisami prawa o podatkach zagranicznych państwa są one traktowane jako osoby prawne oraz podlegają w tymże państwie opodatkowaniu od określonej całości swoich własnych dochodów bez względu na miejsce osiągania ich, jeżeli chodzi o gaszenie serwerowni.


Artykuł 17 ustawy o CIT zawiera także katalog podmiotów, które zwolnione są z opłacania tegoż podatku CIT. Do podmiotów takich należą zrzeszenia, także stowarzyszenia oraz fundacje, które realizują ustawowo określone oraz społecznie użyteczne pewne cele. W kwestii tych podatników zwolnienie dotyczy zatem dochodów, które przeznaczone są na realizowanie wskazanych w tejże ustawie celów użytecznych społecznie. Cele te muszą się pokrywać ze statutowymi celami działalności tychże podmiotów. Podatek jest wpłacany w trakcie roku przez uiszczenie urzędowi skarbowemu zaliczek. Co do zaliczki są one wpłacane miesięcznie, mali podatnicy i podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej mogą jednak wybrać wpłacanie kwartalne zaliczek ukierunkowanych na gaszenie serwerowni. Mały podatnik jest to jednostka, której przychód w wcześniejszym roku nie przekroczył pewnej kwoty określonej w artykule 4a pkt 10 ustawy o PIT, a więc równowartości 1 200 000 euro.


Do przeliczenia waluty euro na złotówki stosowany jest średni kurs, który ogłasza Narodowy Bank Polski na każdy pierwszy dzień roboczy w październiku wcześniejszego roku podatkowego, z zaokrągleniem do 1000 zł. Do dnia 31 marca, a gdy dzień 31 marca wypada właśnie w dzień wolny od pracy, wtedy do pierwszego dnia roboczego po 31. marca, podatnicy CIT muszą złożyć do naczelnika wskazanego urzędu skarbowego roczne zeznanie CIT w wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzednim. Zeznanie takie służy także do obliczania rocznego podatku CIT. Wszystkie te informacje ujęte są w zależności od rodzaju podmiotu i źródła dochodów na jednym właściwym formularzu; CIT-5 lub CIT-7,CIT-8 lub CIT-8A, CIT-8B lub CIT-CFC. Jeżeli z zeznania wychodzi niedopłata podatku, to brakujący podatek trzeba zapłacić do ostatniego dnia miesiąca marca. Z zeznania może także wyjść nadpłata tegoż podatku, to wtedy urząd zobowiązany jest do zwrotu tej nadpłaconej kwoty ukierunkowanej na gaszenie serwerowni. Ma on na to trzy miesiące od dnia otrzymania formularza CIT.


Zagraniczne kontrolowane spółki składają zeznanie na temat osiągniętych przychodów na druku CIT-CFC. Określony czas złożenia zeznania to bowiem ostatni dzień miesiąca dziewiątego w roku następującym po roku podatkowym. Także w tym terminie spółka musi wpłacić należny podatek. Jeśli zagraniczna kontrolowana spółka nie ma jednak ustalonego roku podatkowego lub ten rok przekracza okres następnych, występujących po sobie dwunastu miesięcy, wtedy przyjmuje się, że odpowiednim rokiem podatkowym dla zagranicznej kontrolowanej spółki będzie rok podatkowy podatnika. Jeśli podatnik ten osiąga dochody z minimum jednej i więcej niż jednej zagranicznej kontrolowanej spółki, wtedy składa on osobne zeznanie na temat dochodów z każdej z tych spółek odnoszących się do gaszenie serwerowni.


Podatek od wszystkich spadków od darowizn, czyli psd, jest płacony, od nabycia majątku rzeczy albo praw własnościowych, jako spadek, darowizna i drogami pokrewnymi. Podatek PSD jest liczony według skali podatkowej, a więc jego wysokość jest zależna od kwoty całego nabytego majątku i stopnia pokrewieństwa z wskazanym darczyńcą. Z podatku psd są zwolnione osoby, które są najbliższe darczyńcy. Kwota wspomnianego podatku jest zależna od całej nabytej wartości rzeczy albo praw majątkowych i od grupy podatkowej, do której się należy. Ustawa punktuje trzy grupy podatkowe. Kiedy otrzyma się prawo do własności wskazanej rzeczy albo praw majątkowych, to musi się o tym poinformować właściwy urząd skarbowy w krótkim terminie jednego miesiąca właśnie od dnia nabycia spadku lub darowizny. Informacje takie wykazuje się na druku SD-3, czyli zeznaniu podatkowym o nabyciu rzeczy albo praw majątkowych. Na podstawie przygotowanego druku SD-3, właściwy urząd skarbowy wysyła kolejno decyzję o kwocie podatku do opłacenia. Podatek musi się zapłacić w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji ukierunkowanej również na gaszenie serwerowni.

Do zapłacenia podatku PSD są zobowiązane osoby, które zakupiły daną rzecz, czy prawo majątkowe albo inne składniki, które są wymienione powyżej. Podatek psd płaci się, kiedy dana rzecz przewyższa wolną kwotę od podatku psd. Kwota wolna od takiego podatku wynosi zatem od 4 902 do wysokości 9 637 zł i zależy od przynależności danego nabywcy do grupy podatkowej.

Podatku PSD nie płacą: członkowie najbliższej rodziny, czyli małżonkowie, także wstępni i zstępni, również rodzeństwo, pasierb, jak i ojczym oraz macocha, a więc pierwsza grupa podatkowa z wyjątkiem teściów, także zięcia oraz synowej, bez względu na kwotę spadku, czy darowizny. Aby móc skorzystać ze zwolnienia, każdy nabywca jest zobowiązany do złożenia w właściwym urzędzie skarbowym wszystkich informacji o nabyciu spadku albo darowizny.


Gaszenie serwerowni to również osoby, które otrzymają spadek z wartością wyższą niż kwota wolna od podatku, muszą w ciągu miesiąca od określonego powstania danego obowiązku podatkowego złożyć dla urzędu skarbowego te informacje albo zeznanie o nabyciu spadku albo darowizny. Informacje o nabyciu praw własności należy umieścić na druku SD-3 albo SD-3/A, kiedy zeznanie jest wspólne. Obowiązek podatkowy rozpoczyna się z dniem: przy nabyciu jako spadku, zapisu albo testamentu, kiedy następuje przyjęcie spadku, także wykonania zapisu oraz wykonanie testamentu, przy nabyciu jako darowizny, kiedy następuje złożenie stosownych oświadczeń albo wykonanie odpowiedniego polecenia, przy nabyciu w formie zasiedzenia, kiedy następuje uprawomocnienie się postanowienia sądu, które stwierdza zasiedzenie, przy nabyciu w formie nieodpłatnego zniesienia danej współwłasności, kiedy następuje zawarcie umowy lub ugody czy uprawomocnienia się właściwego orzeczenia sądu, przy nabyciu w formie zachowku, kiedy następuje zaspokojenie roszczenia albo jego części, przy nabyciu w formie nieodpłatnej, czyli jako renty, użytkowania lub służebności, kiedy następuje ustanowienie tych praw ukierunkowanych na gaszenie serwerowni.


Po przesłaniu do właściwego urzędu skarbowego tegoż druku SD-3, urząd ten wydaje decyzje, w której zostaje stwierdzona wysokość podatku. Zapłaty podatku należy dokonać bezpośrednio w kasie danego organu podatkowego albo na wskazany jego rachunek bankowy najpóźniej 14 dni od dnia doręczonej decyzji organu podatkowego, z ustaleniami wysokości zobowiązania podatkowego.

Podatek rolny to podatek, który jest płacony od gruntu rolnego oraz od gruntu zadrzewionego i zakrzewionego na użytkach rolnych. Wysokość takiego podatku jest zależna od wielkości danego gospodarstwa rolnego, natomiast stawka podatku wynosi pewną równowartość pieniężną określanej jako 2,5-5 kwintali żyta od jednego hektara przeliczeniowego. Powyższe wskazane akty prawne mają za zadanie regulowanie zasad opodatkowania gruntów, które są sklasyfikowane jako użytki rolne, czyli grunty orne i pastwiska, łąki i sady, także trwałe plantacje, jak również gruntów zadrzewionych albo zakrzewionych. Przepisy te nie mają zastosowania jednak dla gruntów, na których prowadzi się działalność gospodarczą. Za gospodarstwo rolne natomiast uważa się pewien obszar gruntów, z wyjątkiem gruntów, które są zajęte dla prowadzenia działalności gospodarczej odmiennej niż działalność rolnicza, o pewnej łącznej powierzchni, która przekracza 1 ha albo 1 ha przeliczeniowy, który stanowi własność albo znajduje się w posiadaniu danej osoby fizycznej, czy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Średnią cenę takiego skupu żyta ustala się więc na podstawie komunikatu wydawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, musi on znaleźć się w wskazanym dokumencie “Monitor Polski”i jest ogłoszony w terminie do dnia 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy.