Kredyt pod hipoteke - na co zwrócić uwagę?

2018-11-28

Kredyt pod hipoteke, czyli co warto wiedzieć o pożyczaniu!


Cesja może odnosić się do konkretnej wierzytelności albo do wielu wierzytelności już zaistniałych lub przyszłych (cesja globalna). Zabezpieczenia rzeczowe to: zastaw rejestrowy – jest zastawem, który może być ustanowiony wyłącznie na zabezpieczenie już udzielonych kredytów; nie może zabezpieczać innych wierzytelności; różni się od zastawu ogólnego głównie tym, że jeżeli zastawcą jest kredytobiorca, to przedmiot zastawu może pozostać w jego posiadaniu.


Przedstawiając kredyt pod hipoteke http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum na uwagę zasługuje również zastaw ogólny na rzeczach ruchomych – jest to zastaw, który może być ustanowiony na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności bankowych; powstaje na mocy pisemnej umowy między bankiem a właścicielem rzeczy, na której ma być ustanowiony zastaw; przedmiot zastawu zostaje wydany bankowi lub osobie trzeciej, na którą zgodziły się obie strony - zatem analizujmy najpierw czym jest kredyt pod hipoteke.


Nie zapominajmy o zastaw na prawach – przedmiotem zastawu może być każde prawo, o ile jest zbywalne i o ile istnieje w chwili ustanowienia zastawu; zastaw może być ustanowiony w szczególności na: akcjach, wekslach, obligacjach, udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prawach z zakresu wynalazczości, wierzytelności, w tym na wierzytelności z rachunku bankowego. Kolejnymi aspektami jest przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku, kaucja – jest umową nie nazwaną, na mocy której dłużnik lub osoba trzecia składa bankowi jako zabezpieczenie bankowe papiery wartościowe na okaziciela lub sumę pieniężną, które stanowią zabezpieczenie na wypadek niespłacenia długu w terminie.


Omawiając kredyt pod hipoteke pamiętajmy, że warto wspomnieć o przelewie określonej kwoty na rachunek banku; blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym – dokonywana jest na pisemne zlecenie posiadacza rachunku, przez bank prowadzący ten rachunek oraz blokada może dotyczyć środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych. Opisując kredyt pod hipoteke pamiętajmy, że to obciążenie nieruchomości prawem, na mocy którego bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia własnego roszczenia z nieruchomości, bez względu na to czyją stała się własnością; bank ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Natomiast roszczenie o ustanowienie hipoteki – ma na celu zabezpieczenie dokonania ewentualnego wpisu hipoteki w przyszłości; do wpisu jest potrzebny dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, obejmujący oświadczenie woli właściciela nieruchomości o wpis roszczenia.


Z kolei bank może zastosować jedną, a nawet kilka różnych form zabezpieczenia kredytowego jednocześnie. Bank dokonując danych czynności zmierzających do zabezpieczenia spłaty kredytu musi pamiętać, iż w myśl artykułu 58 kodeksu cywilnego, który zaś stanowi, iż czynność prawna sprzeczna z przepisami prawa bądź mająca na celu ich obejście, a także czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest nieważna w całości bądź w części - warto to wiedzieć, jeżeli rozważamy kredyt pod hipoteke.


W chwili spłaty części kredytu na zabezpieczenie, na którego ustanowiono powyżej jednej z form zabezpieczenia, wówczas bank może na wniosek kredytobiorcy wyrazić zgodę na zwolnienie niektórych zabezpieczeń, jeżeli: istnieją przesłanki, iż pozostała kwota do zwrotu część kredytu zostanie uregulowana w sposób określony w umowie kredytowej czy pozostałe formy w pełni zabezpieczają uzasadnione interesy banku.


W Polsce banki posiadają w swych regulaminach między innymi: kredyty krótkoterminowe, udzielane na okres do 1 roku; kredyty średnioterminowe, z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat; kredyty długoterminowe, z terminem spłaty powyżej 3 lat.