Polisa turystyczna! Pamiętajmy o niej decydując się na transport

2019-01-10

Polisa turystyczna powinna być wykupiona, jeżeli decydujemy się na transport


Potrzeby transportowe zaliczane są do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z różnym rozmieszczeniem przestrzennym zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest on, obok łączności, działem gospodarki, który zwiększa użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle związany z pozostałymi działami gospodarki. Na uwagę zasługuje również polisa turystyczna http://colonnade.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia-turystyczne , która powinna być zakupiona podczas transportu. Jego rozwój powoduje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu jest związany z pogorszeniem sytuacji w transporcie i gospodarce. Rozróżniamy podział funkcji transportu na pierwotne i wtórne. Do funkcji pierwotnych zaliczamy funkcje przewozowe i powiązane z tym funkcje przeładunkowe. Natomiast do wtórnych zaliczamy przede wszystkim funkcję zabezpieczania dróg czyli budowy i utrzymania dróg, jak również funkcję odpowiedzialności. Transport zaliczony jest do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. 


Faktem jest, że Unia Europejska w ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu podejmuje zsynchronizowane działania na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu przez konsolidację polityki transportowej z polityką ekologiczną. Efektem tych działań jest między innymi zaostrzanie norm, które dotyczą emisji spalin, promowanie alternatywnych źródeł energii takich jak biopaliwa, CNG, LPG, oraz promowanie środków transportu o mniejszym stopniu zużycia paliwa na tonę przewożonego ładunku na przykład transport multimodalny, transport współmodalny, transport wodny śródlądowy. Warto w tym aspekcie zaopatrzeć się w polisę turystyczną. Żegluga jest najbardziej ekologiczną i energooszczędną formą transportu. Dla przykładu średni ładunek węgla przewożony na jednej barce to tyle, ile drogą lądową musiałoby wieźć co najmniej 20 ciężarówek, produkując pięć razy więcej spalin.


W odniesieniu do polisa turystyczna należy mieć na uwadze, że dział ekonomii, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą w sektorze transportu to ekonomia transportu. Należy ją zaliczyć do dyscyplin nazywanych ekonomią pozytywną w odróżnieniu od polityki transportowej, która ma cechy naukowe ekonomii normatywnej. Jest zbiorem wiedzy dotychczas spisanej na temat gospodarowania w sektorze transportu, jak również dyscypliną badawczą wielu instytucji naukowych. Miejsce ekonomi transportu w połączeniu z polisa turystyczna w systemie nauki jest określone jako treści gromadzonej wiedzy. Korzysta się w niej z informacji i instrumentów badawczych dostarczanych przez nauki ścisłe zwłaszcza przez matematykę, nauki przyrodnicze głównie geografię, nauki inżynieryjne i prawne, tworzona wiedza ma charakter ekonomiczny w szerszym sensie ma również charakter społeczny. Wiedza ekonomiczna odróżnia się od innych rodzajów wiedzy tym, że pokazuje świat w ujęciu pieniężnym, starając się przy tym odpowiedzieć na pytania: co, jak i dla kogo produkować, jak prowadzić wymianę i jak dzielić się zasobami materialnymi.


Przedstawiając polisę turystyczną miejmy świadomość, że samodzielny charakter ekonomiki transportu związany jest z faktem wyczerpującego zestawu reguł według, których gospodaruje się w transporcie, nie ich ani makroekonomia, ani mikroekonomia, dlatego musi istnieć dyscyplina, która grupuje wiedzę o wszystkich aspektach ekonomicznych tego sektora, posługując się metodami stosownymi do charakteru zagadnień transportowych. Odmienność i specyfika ekonomiki transportu na poziomie podstawowym w stosunku do pozostałej wiedzy ekonomicznej widoczna jest w koncentrowaniu wysiłku poznawczego na wymiarze przestrzennym działalności gospodarczej i na ustalaniu efektywności oraz sprawności środków pokonywania przestrzeni.


Istnieje szereg nie omówionych kwestii pojęciowych i klasyfikacyjnych ekonomiki transportu. O ile dość jasne są relacje między tą dyscypliną, a jeszcze bardziej szczegółowymi jej modułami wiedzy gałęziowej, o tyle nie wypracowano powszechnie przyjętych jej relacji z teorią zarządzania, logistyką i polityką gospodarczą. 


Najbardziej pokrewny i uzupełniający charakter ma wiedza z ekonomi transportu i zarządzania transportem. Wiedza ekonomiczna o transporcie opiewa o zasady transportowego rachunku ekonomicznego, kształtowania się cen za przewozy i przeładunki, programowania oraz planowania rozwoju sieci transportowych, kształtowania systemów finansowania transportu i inne kwestie. Treść wiedzy o zarządzaniu transportem obejmuje zasady kierowania, sposoby działania i podejmowania decyzji związanych z wykonywaniem czynności transportowych, które związane są z polisa turystyczna.


W Europie głównym wskaźnikiem programowym wspólnej polityki transportowej stała się Unia Europejska, która nie posiada jednak wyłącznej kompetencji w tym zakresie, pozostawiając na zasadzie pomocy niektóre kwestie w kompetencji władz krajowych, regionalnych i lokalnych. W ciągu minionych dziesięcioleci na świecie opublikowano wiele podręczników zatytułowanych Transport Policy, jednak nazwa ta niekiedy jest myląca, ponieważ w treści tych podręczników zawarta jest zarówno standaryzacyjna, jak i pozytywna wiedza ekonomiczna o transporcie, a więc są to podręczniki ekonomiki transportu.