Szkolenie liderów a motywowanie

2018-11-23

Szkolenie liderów to również ukierunkowanie na motywowanie oraz wynagradzanie!


Istnieją dwa podejścia dotyczące motywacyjnej roli pieniądza - motywowanie pracowników przez wynagrodzenia jest najskuteczniejszą metodą, drugie podejście - pieniądze nie motywują ludzi do pracy. Szkolenie liderów http://tomaszkalko.pl/oferta/coaching-i-mentoring/ dotyczy faktu, że motywowanie przez wynagrodzenie, żeby było efektywne, powinno być dostosowane indywidualnie do pracownika. Nie można stwierdzić jednoznacznie, że coś konkretnie i z tak sam siłą motywuje ludzi. Motywowanie i wynagrodzenia stanowią zwarty system rozwoju zasobów ludzkich w każdym przedsiębiorstwie. Szkolenie liderów pod tym kątem motywacji jest niezwykle istotne.


Motywowanie, musi być oparte na różnych teoriach, a jakość motywowania powinna korelować z jakością wynagradzania. Biorąc pod uwagę wynagrodzenie jako instrument motywowania, można wyróżnić następujące modele płac pracowników: model wynagradzania według stanowiska pracy, model płacy według kwalifikacji, model zmiennych płac, gdzie poziom wynagrodzenia pracownika zależy od wskaźnika jego efektywności lub efektywności całej organizacji.


W pierwszym przypadku pracownik zostaje opłacany według zajmowanego stanowiska i tytułu służbowego ze względu na posiadane kwalifikacje i przydzielony zakres zadań i kompetencji. Stałe składniki wynagrodzenia dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ale rodzą poczucie niedopłacania u osób pracujących najlepiej i przepłacania u tych pracujących najgorzej. Szkolenie liderów opisuje, iż tego właśnie typu model motywowania dominuje w sektorze publicznym, szczególnie w instytucjach rządowych i samorządowych, realizujących względnie stałe zadania mające naturę zadań społecznych. Jest to słaby model motywowania pracowników. 


Alternatywnym modelem wobec poprzedniego jest model płacy według kwalifikacji, nazywany płacą według kompetencji. W tym przypadku poziom płac określa się na podstawie kwalifikacji, zachowań pracowników oraz efektywności jaką osiągają, któremu służy tzw. model kompetencji. Lista kompetencji obejmuje kwalifikacje i zachowania najważniejsze dla osiągnięcia strategicznych celów firmy tj. dobra komunikatywność z klientami i innymi pracownikami, inicjatywa w działaniu, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, jakość i terminowość wykonywanych zadań. 


Przyjęcie modelu wymaga precyzyjnego informowania pracowników o celach przedsiębiorstwa i zasadach zmiennego wynagradzania. Praktyczne zastosowanie tej orientacji obserwuje się w tak zwanych kontraktach menedżerskich czy kontraktach kierowniczych, w których wynagrodzenie osób zależy od osiągniętych wyników ekonomicznych, które są mierzone różnymi sposobami.


Płaca według kompetencji oraz systemy zmiennych płac, to przykłady programów motywacyjnych odznaczających się elastycznością oraz indywidualizacją, bowiem w swej istocie koncentrują się na pracowniku. To właśnie kompetencje pracownika i produktywność jego pracy stanowią cel działań motywacyjnych. Zatem należy bliżej przyjrzeć się czym jest szkolenie liderów.


Nie istnieje jedna koncepcja dotycząca motywowania, którą można zastosować w każdym przypadku, różne modele różnie podchodzą do potrzeb, bodźców i motywów działania człowieka. Tworząc system motywacyjny należy brać pod uwagę potrzeby podwładnych, cele przedsiębiorstwa i inne czynniki sytuacyjne.